പനിനീർ പൂക്കൾ

ഇന്നു നീ വിട൪ന്നു കാണുന്നൊരാ പനിനീർ പൂക്കളെല്ലാം നിലകൊള്ളുന്നതെൻ സ്വപ്നത്തിലെ പൂന്തോട്ടത്തിലാണ്.

യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ അവയെല്ലാം വിടരും മുന്നേ കൊഴിയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട എന്നിലെ സ്വപ്നങ്ങളായിരുന്നു.

2 thoughts on “പനിനീർ പൂക്കൾ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s