മാറ്റം.

മാറ്റം, അത് അനിവാര്യമാണെക്കിലെന്തിനാ…..

പിന്നവൾ മാറിയെന്നവ൪ കൂടി നിന്നു പഴിക്കുന്നേ??

ഓരോ മാറ്റങ്ങൾക്കു പിന്നിലും ഓരോരോ കാരണമുണ്ടാവാം… ഒരു കയറ്റത്തിന് ഒരു ഇറക്കമെന്ന പോലെ.

8 thoughts on “മാറ്റം.

    1. അത് പലരും പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്നു. സ്വന്തം മാറ്റങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കാതെ, കുറ്റപ്പെടുത്താ൯ ഒരവസരമെന്നോണം മറ്റുള്ളവരിലെ മാറ്റങ്ങളെ വിനിയോഗിക്കലാണ് പലരുടേയും ഒരു hobby.

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s