നിനക്കായ്😍

ഓരോ നിലാവിലും കിനാവുകൾ നെയ്തു പാറ്റിയ കസവു നൂലിനാൽ കോർത്തൊരുക്കി, പൊഴിഞ്ഞു വീഴാതെ അടർന്നു പോകാതെ മനസ്സിൻ മണിച്ചെപ്പിലെന്നും കാത്തു സൂക്ഷിച്ചൊരായിരം പ്രണയ പുഷ്പഹാരമിന്നിതാ നേരുന്നു ഞാൻ നിനക്കായ്……. “😘

3 thoughts on “നിനക്കായ്😍

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s