വെളിപാട്

ആരോ ഒരാളുടെ സ്വാ൪ത്ഥതയ്ക്കു പകരം നൽകേണ്ടി വന്നത്

നാളേയ്ക്കായ് കരുതി വെയ്ക്കാവുന്ന ഒരു പിടി നല്ലഓർമ്മകൾ ആണെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും

കാലം മുന്നോട്ട് ഏറെ ദൂരം പിന്നിട്ടിരുന്നു.

7 thoughts on “വെളിപാട്

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s