എന്തുകൊണ്ട് ?

എന്തുകൊണ്ട് ? എന്തുകൊണ്ട് ?

എന്തുകൊണ്ട് ?

40 thoughts on “എന്തുകൊണ്ട് ?

 1. നല്ല ചിന്തകൾ , എഴുത്തും … !

  ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമിതാവാനെ തരമുള്ളു , നമ്മൾ എല്ലാരും അടങ്ങുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ വിവരക്കേട് കൊണ്ട് !

  Liked by 1 person

  1. നല്ല വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി !

   അതാവാം…
   എങ്കിലും ഒന്നോർത്താൽ മാറ്റം അത് അനിവാര്യമാണ്.
   മാറും… !! നാം ഓരോരുത്തരും മാറുമ്പോൾ സമൂഹവും മാറും.

   Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s