വെളിപാട്

ആരോ ഒരാളുടെ സ്വാ൪ത്ഥതയ്ക്കു പകരം നൽകേണ്ടി വന്നത്

നാളേയ്ക്കായ് കരുതി വെയ്ക്കാവുന്ന ഒരു പിടി നല്ലഓർമ്മകൾ ആണെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും

കാലം മുന്നോട്ട് ഏറെ ദൂരം പിന്നിട്ടിരുന്നു.

Take that leap😊

Hey bloggers,

Hope you all are doing well.

Today I come up with Our 6th Thursday thought.

Let’s move on……😀😀😁

There’s an old riddle that says five frogs are sitting on a lily pad.

One decides to jump off.

How many are left?

If your answer is “four”,

thank your maths teacher for your excellent maths skills. Unfortunately, this is not a test of your maths abilities.

Yes, all five are still sitting there on the lily pad.

Moral: Be the frog who not only decides to jump off the lily pad but actually jumps.

നീയെന്തു നേടി ?

ഞെട്ടറ്റു നിലംപൊത്തും മുന്നേ

പറിച്ചെറിഞ്ഞു പക പോക്കിയിട്ട്‌….,

ക്ഷമിക്കണമെന്നലറിക്കരഞ്ഞതിനാൽ –

നീയെന്തു നേടി ?

ക്ഷമയോ ?

അതോ ഞാനില്ലാതൊരു വസന്തമോ ?

അധികാരതിമൃപ്പിൽ നീ മറന്നതൊന്നുണ്ട്…

ഇതളിതളായ് വിടർന്നു ചിരിക്കുക പ്രയാസവും,

ഞൊടിയിടയിൽ പിഴുതെറിയുക സരളവുമാണെ്ന്ന സത്യം.

പരിഭവമില്ലെനിക്കൊന്നിനോടും,

ഇതേ വേരിൽ ഇനിയും തളിരിട്ടു പൂവിടാൻ

തളരാത്ത മനസ്സുമായൊരു

പൊൻ വസന്തം നോറ്റിരിപ്പൂ ഞാൻ.

Hello Everyone😁

Dear fellow bloggers,

The last few days I have been busy with my online classes and webinars.😥

So, for the last two weeks I have not been able to publish our Thursday Story.

Sorry guys….😢

I’ll be back next Thursday with a good story and thought.💪

Hope you all are safe at home.😊

HappY Blogging. 😁

Don’t be selfish.

Hellooo everyone😀.,

Sorry guys …., I forgot that today is Thursday. That is why it is so late for today’s story and thought to reach you….

So, no time to waste… It’s time to end Thursday.

Let’s move on to our 5th thursday story and thought.

One day, a selfish fox invited a stork for dinner.

Stork was very happy with the invitation –

she reached the fox’s home on time and knocked at the door with her long beak.

The fox took her to the dinner table and served some soup in shallow bowls for both of them. As the bowl was too shallow for the stork, she couldn’t have soup at all.

But, the fox licked up his soup quickly.


The stork was angry and upset, but she didn’t show her anger and behaved politely.

To teach a lesson to the fox, she then invited him for dinner the next day.

She too served soup, but this time the soup was served in two tall narrow vases.

The stork devoured the soup from her vase, but the fox couldn’t drink any of it because of his narrow neck.

The fox realised his mistake and went home famished.

Dear friends,

This story tell us:-👇👇

A selfish act backfires sooner or later!”


“You became what you Believe”

Hello everyone….

Hope you all are safe at home😊.

Today I came up with an another Thursday story and thought.

Come let’s move on to our fourth story.

😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀


Once upon a time, by the mountainside, lived an eagle. The eagle had laid four large eggs in its nest.

one day, there was a massive earthquake. As the earth shook, one of the four eggs rolled down the valley into a chicken farm.

(You may be wondering why the egg did not break. I doubt it too….😁

But

There is no Question in the story😉)

When the chickens found the extremely large egg, they decided to protect it.

They treated it just as they treated their own eggs.

Eventually, the eagle’s egg hatched along with the others.

Now, the chickens were chickens and knew nothing of eagles and their babies. So, the eaglet was treated like a chicken and was raised like one of them.

One day, the eaglet was looking up at the sky. And an eagle soaring in the sky caught his attention. So, the eaglet tells all his chicken comrades that he too wanted to soar like the eagle.

The other chickens only laughed at him.

“You?”

They teased him,

“You are not an eagle! You are a chicken, like the rest of us. And chickens don’t fly !!”

The baby eagle was happy with his chicken family, but he seemed to be missing something.

Every day, the baby eagle would look at the sky and long to fly. And every time he voiced out his dreams about flying,

The other chicks repeated the same thing,

“You cannot fly, you’re a chicken and that is all you’ll ever be!”

As the chickens began growing up, they imitated their mother. The little chicks began walking and eating like her. And the poor eagle had no choice but to do the same.

As time went by, the chicks grew up to be chickens. And the eaglet too became an eagle.
Over time, the eagle stopped dreaming about flying in the open skies.

Furthermore, the eagle stopped talking about it too.

As the years passed, the eagle lived more and more like a chicken and less like an eagle. And he died like a chicken.

This story tells us ” You Become What You Believe. Dare To Dream And Dare To Follow It”.

Dear bloggers,

I want to encourage you today that you are an eagle.

You may have been brought up in a situation that limited your understanding of your potential, but it’s time now for the past to lose its hold on you.

Don’t die thinking you’re a chicken.

Soar high, Just as you were meant to.

Be all that you are meant to be!!

“No matter what society we live in, we must have the ability to identify ourselves as who we are..!! “

#Be_Safe Be_happy

Waiting of death is life😉

വരും ജന്മം ഈ ഭൂവിൽ

ഞാനായ് പിറക്കുവാൻ

വരം നൽകിയൊരു- ദൈവമൊപ്പമുണ്ടാകുകിൽ,

ഒരു വേള മരണം

വരിക്കുവാനിന്നിതാ-

വരണമാല്യമേന്തി ഞാൻ

കാത്തുനിൽപ്പൂ…………. 😍

Never Give up💪

Hello fellow bloggers,

Hope you all are doing great.

Today I have come up with an another story. Our third Thursday stroy and motivational thought.

Is here anyone who has not read or wants to read the previous stories ?

If so, here is the link.👇👇👇😁

1.Make a try, You can.

2.Think Differently

Come on., Let’s move on to the third story.😊😊😊

Once upon a time, there was a farmer who had a donkey. He used to take him to the marketplace with lots and lots of wheat every day.

One day, the donkey accidentally fell down into an empty well.

The poor donkey cried miserably for hours. 😢

The farmer thought for a while and tried to figure out what to do. The farmer was really sad at this mishappening.

Finally, he thought that the donkey was old and so he decided to cover up the donkey by shoveling some dirt on it.

The farmer invited all his neighbors to come over and help him cover the old donkey.

They all grabbed a shovel and begin to shovel dirt into the well.

At once, the donkey realised what was happening and it started crying loudly. 😩

After some time, to everyone’s surprise, he quieted down.

A few shovel loads later, the farmer finally looked down the well and was surprised at what he saw.😱

With every shovel of dirt that fell on his back, the donkey was doing something amazing. He would shake it off and take a step up.

As the farmer’s neighbors continued to shovel dirt on top of the donkey, he would shake it off and take a step up.

After a couple of minutes, all the neighbors were shocked as the donkey stepped up over the edge of the well and jumped off!!!

This stroy tells us “don’t give up easily, shake it off and take a step ahead.”

Dear friends,

Life is going to shovel difficulties on you.

Every adversity can be turned into a stepping stone. The way to get out of the deepest well is by never giving up but by shaking yourself off and taking a step up.

“What happened to you isn’t nearly as important as how you react to it.”

Remember this 👉 NEVER GIVE UP.💪